Open Macro Dialog Box

Using the Open Macro Dialog Box Shortcut

Windows keyboard shortcut

 
Mac keyboard shortcut

This Excel shortcut displays the macro dialog box.
Other useful Miscellaneous keyboard shortcuts